BooksSitemapForeign Language StudySoutheast Asian Languages
PELLBA 5, Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya Kelima by Bambang Kaswanti Purwo, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Lembaga Bahasa - 1992 - 222 pages
Pemakaian bahasa Indonesia dalam buku pelengkap pelajaran wajib nonbahasa Indonesia pada tingkat sekolah dasar by Sri Winarti, Tri Saptarini, Nantje Harijatiwidjaja, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1997 - 150 pages
Pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat Tionghoa Jawa Timur by M. Sudjaʼi, M. Sudja'i, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1986 - 137 pages
Pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat Tionghoa Jawa Timur by M. Sudjaʼi, M. Sudja'i, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1986 - 137 pages
Pemakaian kata tugas dalam teks buku pelajaran SLTP by Muh. Abdul Khak, Tri Saptarini, Sri Winarti, Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta (Indonesia) - 2000 - 87 pages
Pembinaan bahasa nasional by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1984 - 103 pages
Pembinaan bahasa nasional by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1984 - 103 pages
Pemeringkatan makna kata dalam bahasa Indonesia by Dedi Puryadi, Meity Taqdir Qodratillah, Dad Murniah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1997 - 338 pages
Pendekatan stilistik dalam puisi Jawa modern dialek Using by Setya Yuwana Sudikan, Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta (Indonesia) - 2000 - 262 pages
Penerbitan kata dalam bahasa Malaysia by Abdullah Hassan - 1987 - 214 pages
Penerbitan kata dalam bahasa Malaysia by Abdullah Hassan - 1987 - 214 pages
Pengajaran bahasa Indonesia di SMTP Bengkulu by Halipami Rasyad, Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1992 - 104 pages
Pengaruh bahasa daerah dalam proses pembelajaran bahasa Malaysia di kalangan pelajar-pelajar Melayu by Farid Mohd. Onn, Ajid Che Kob - 1981 - 69 pages
Pengaruh cerita Panji pada alur roman Jawa modern by Sardanto Cokrowinoto - 1990 - 65 pages
Pengaruh matra Sansekerta di Indonesia by Karyana Sindunegara - 1998 - 231 pages
Pengayaan bahasa Malaysia by Talhah Abdul Latiff - 1989 - 115 pages
Penggunaan bahasa Melayu by Sulaiman Masri - 1997 - 117 pages
Penukaran kod dan refleksi sosial dalam masyarakat Melayu by Farid Mohd. Onn, Ajid Che Kob, Ramli Salleh - 1987 - 60 pages
Penyempurnaan ejaan by Lars S. Vikør - 1990 - 108 pages
Peranan bahasa dan sastra Indonesia/Melayu dalam pembinaan masyarakat madani - 2003 - 259 pages
Peranan bahasa kebangsaan dalam pengembangan iptek by Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - 1997 - 308 pages
Perbandingan prefiks meng- dalam bahasa Indonesia dengan prefiks nasal bahasa Jawa by Surono, Hendarto Supatra, Tina Hartrina - 1990 - 88 pages
Perbandingan sistem morfologi verba bahasa Jawa dengan sistem morfologi verba bahasa Indonesia by Suwaji, Dirgo Sabariyanto, Samid Sudira - 1991 - 120 pages
Perbandingan sistem morfologi verba bahasa Jawa dengan sistem morfologi verba bahasa Indonesia by Suwaji, Dirgo Sabariyanto, Samid Sudira - 1991 - 120 pages
Perbendaharaan kata Arab dalam bahasa Melayu by Amran Kasimin - 1987 - 118 pages
Periplus Pocket Indonesian Dictionary by Zane Goebel, Junaeni Goebel - 2002 - 78 pages
Periplus Pocket Indonesian Dictionary by Zane Goebel, Junaeni Goebel - 2002 - 78 pages
Periplus Pocket Indonesian Dictionary by Zane Goebel, Junaeni Goebel - 2002 - 78 pages
Periplus Pocket Tagalog Dictionary by Renato Perdon - 2005 - 88 pages
Periplus Pocket Thai Dictionary by Benjawan Golding, Michael Golding, Benjawan Jai-Ua - 2003 - 88 pages
Periplus Pocket Thai Dictionary by Benjawan Golding, Michael Golding, Benjawan Jai-Ua - 2003 - 88 pages
Periplus Pocket Thai Dictionary by Benjawan Golding, Michael Golding, Benjawan Jai-Ua - 2003 - 88 pages
Perkamusan Melayu/Indonesia by Zainab Awang Ngah, Universiti Malaya. Perpustakaan - 1990 - 411 pages
Perkataan-perkataan berangkap by Muhammad Said Haji Suleiman (Haji.) - 1992 - 42 pages
Pernik-pernik bahasa Indonesia by Suroso, Kinayati Djojosuroto - 2006 - 291 pages
Persidangan dan keputusan, 29 Disember 1972, 29 Disember 1997 by Mabbim (Organization), Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei - 1998 - 470 pages
Pertumbuhan bahasa Indonésia dalam abad proklamasi by Muhammad Yamin - 1954 - 10 pages
Petunjuk praktis berbahasa Indonesia by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Budiono Isas - 1991 - 149 pages
Phag moʼi smre bśags by Institute for Advanced Studies of World Religions - 1968 - 6 pages
Phak kānmư̄ng Thai by Chaowana Traimāt, Sathāban Nayōbāisưksā (Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai) - 1997 - 178 pages
Phar phyin dkaʾ ʾgrel legs bśad luṅ gi rgya mtsho by Thub-bstan-ʼphrin-las - 1997 - 437 pages
Philippine Communication by Crispin C. Maslog - 1988 - 375 pages
Philippine communication by Crispin C. Maslog - 1988 - 375 pages
Philippine minor languages by Lawrence Andrew Reid - 1971 - 239 pages
Phonetic dictionary of the Thai language by Mary Rosamond Haas - 1947
Phonetic dictionary of the Thai language by Mary Rosamond Haas - 1947
Phong kié̂m Xuân Thu diẽ̂n nghĩa by Tô Chá̂n - 1984 - 568 pages
Phong-than dien nghia by Hong Trung Phan - 1976 - 1119 pages
Phong-thà̂n diẽ̂n nghĩa by Hò̂ng Trung Phan - 1976 - 1119 pages
Phong-thà̂n diẽ̂n nghĩa by Hò̂ng Trung Phan - 1976 - 1119 pages
Phonological inventories of Tibeto-Burman languages - 1996 - 507 pages
Photčhanānukrom chabap Khưkrit by Kukrit Pramoj (M.R.) - 1996 - 118 pages
Photčhanānukrom kham samphat by Chairat Wongkīatkhačhō̜n - 2001 - 613 pages
Photčhanānukrom kham thap sap phāsā ʻAngkrit by Watcharaphong Kōmutthammawibūn - 1996 - 95 pages
Photčhanānukrom khammư̄an by ʻUthai Chaiyānon - 1997 - 210 pages
Photčhanānukrom khamphō̜ng by ʻUthai Chaiyānon - 1997 - 257 pages
Photčhanānukrom nō̜k Rātchabandit-- by Samnak Photčhanānukrom Matichon (Bangkok, Thailand) - 2000 - 245 pages
Photčhanānukrom Phāk ʻĪsān-Phāk Klāng by Win (Somdet.), Siriwan Bunthap - 1998 - 543 pages
Photčhanānukrom Phāsā Mālāyū Thin Satūn, Nakhō̜n Sī Thammarāt-Thai, Thai-Mālāyū Thin Satūn, Nakhō̜n Sī Thammarāt by ʻAmō̜n Thawīsak - 1990 - 139 pages
Photčhanānukrom phāsā thin tai by Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt. Sathāban Thaksin Khadī Sưksā - 1982 - 313 pages
Photčhanānukrom sap banyat (phrō̜m kham ʻathibāi) by Wit Thīangbūranatham - 1989 - 107 pages
Photčhanānukrom sap kotmāi Thai chabap Rātchabandittayasathān by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 2001 - 394 pages
Photčhanānukrom sap sinlapa by Malichat Skulthai Ua-Anant - 2002 - 556 pages
Photčhanānukrom Thai chabap phitsadān by Somphō̜n Čharœ̄nphong - 2001 - 574 pages
Photčhanānukrom Thai-Kamēn by Kānčhanā Nāksakun - 2005 - 1187 pages
Photčhanānukrom Thai-Mālē-ʻAngkrit by Wichīan Tantrasēnī - 1987 - 225 pages
Photčhanānukrom Thai-Mālē-ʻAngkrit by Wichīan Tantrasēnī - 1987 - 225 pages
Photčhanānukrom Thai-ʻAngkrit by Wit Thīangbūranatham - 1992 - 1654 pages
Photčhanānukrom tūasakot bǣp mai by Thailand. Khana Kammakān Songsœ̄m Watthanatham Phāsā Thai, Won Bunyarattaphan - 1942 - 377 pages
Photčhanānukrom ʻaksō̜n yō̜ chabap sombūn by Ph̨ōnphimon Thirakhunkōwit, Wirōt Thirakhunkōwit - 1984 - 324 pages
Phrase structure and grammatical relations in Tagalog by Paul Richard Kroeger, Stanford University. Dept. of Linguistics - 1991 - 580 pages
Phyag rgya chen poʼi man ṅag gi bśad sbyar Rgyal baʼi gan mdzod ces bya ba bźugs so by Padma-dkar-po (ʼBrug-chen IV) - 2005 - 404 pages
Phép tính lược và ngữ trực thuộc tỉnh lược trong tiếng việt by Vǎn Tình Phạm, Trung tâm khoa học xã hội và nhân vǎn quốc gia (Vietnam) - 2002 - 188 pages
Phāsa kap kānsư̄sān by Čhurairat Laksanasiri, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nrasāt - 1997 - 285 pages
Phāsit khamphangphœ̄i læ samnūan Phamā-Thai by Mē Mīa Khāi, Rēnū Mư̄ančhanchœ̄i - 2000 - 106 pages
Phāsā Bālī-Sansakrit nai phāsā Thai by Suphāphōn Mākčhǣng - 1984 - 201 pages
Phāsā kap kānphatthanā khwāmkhit by Narong Mansētthawit - 1997 - 118 pages
Phāsā khō̜ng rao by Phra Kawīwō̜rayān (Čhamnong). - 1973
Phāsā læ ʻaksō̜n thin (nēn Phāk Tai) by Chanthat Thō̜ngchūai - 1991 - 110 pages
Phāsā læ ʻaks̨ōn thin (nēn Phāk Tai) by Chanthat Th̨ōngchūai - 1991 - 110 pages
Phāsā Malāyū kap khwāmpen māttrathān khō̜ng rabop kānsakot læ kānʻō̜ksīang by Rattiya Saleh - 1992 - 131 pages
Phāsā phā sān by Thapanī Nākhō̜nthap - 1975 - 138 pages
Phāsā Thai haithēk by Nittayā Kānčhanawan - 1992 - 201 pages
Phāsā Thai kap chīwit pračhamwan by Prayō̜m Sō̜ngthō̜ng - 1996 - 167 pages
Phāsā Thai khaikhān by Phra Kawīwō̜rayān (Čhamnong) - 1985
Phāsā Thai lāklāi samnīang by Theraphan L. Thongkum - 2002 - 49 pages
Phāsā Thai wan la kham by Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Kammakān Phœ̄iphrǣ Khwāmrū Phāsā Thai thāng Sư̄ Mūanchon - 1985 - 279 pages
Phāsā Thai wan la kham by Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Kammakān Phœ̄iphrǣ Khwāmrū Phāsā Thai thāng Sư̄ Mūanchon - 1985 - 279 pages
Phāsā Thai ʻAi Thī by Nittayā Kānčhanawan - 1995 - 166 pages
Phāsā-čhārưk: Phūchūai Sāttrāčhān Dō̜. Rō̜. ʻUraisī Wō̜rasarin by Sēnī Wilāwan, Prasœ̄t Na Nakhō̜n, ʻUraisī Wō̜rasarin, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Phāsā Tawanʻō̜k
Phāsāsāt phāsā Thai by Ruengdet Pankhuenkhat - 1997 - 285 pages
Phūmisāt khamsap phāsā Thai thin nai Čhangwat Phētchabūn by Somsonge Burusphat - 1992 - 206 pages
Phương ngữ Nam bộ by Thị Ngọc Lang Trần, Viện khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh - 1995 - 208 pages
Pilihan kata dalam bahasa Indonesia by Ukun Suryaman - 1982 - 106 pages
Pilipino through self-instruction by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 1457 pages
Pilipino Through Self-Instruction by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 384 pages
Pilipino through self-instruction by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 1457 pages
Pilipino Through Self-Instruction: Vol. 1 by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 362 pages
Pilipino Through Self-Instruction: Vol. 2 by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 384 pages
Pilipino Through Self-Instruction: Vol. 3 by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 436 pages
Pilipino Through Self-Instruction: Vol. 4 by John U. Wolff, Ma. Theresa C. Centeno, Der-Hwa V. Rau - 1991 - 308 pages
Pilipino-English, English-Pilipino dictionary for students, teachers, laymen, professionals, and foreigners by Carmen B. Mallari - 1961 - 213 pages
Pilipino/English, English/Pilipino Concise Dictionary by Sam Bickford, Angelina Bickford - 1988 - 389 pages
Pocket dictionary, English-Tagalog vocabulary by Felix Macapinlac Manalili, Reynaldo de Dios - 1964 - 214 pages
Pocket Malay Dictionary by Zuraidah Omar - 2003 - 96 pages
Pocket Malay Dictionary by Zuraidah Omar - 2003 - 96 pages
Pohon bahasa by S. Zainuʼddin (Png. Batuah.) - 1956
Politik dan polemik bahasa Melayu by Rustam A. Sani - 1993 - 151 pages
Practical Balinese by Gunter Spitzing - 2002 - 138 pages
Practical English-Thai dictionary Robertson's Practical English-Thai dictionary - compiled by Richard G. Robertson by Richard G. Robertson - 1969 - 319 pages
Practical English-Thai dictionary Robertson's Practical English-Thai dictionary - compiled by Richard G. Robertson by Richard G. Robertson - 1969 - 319 pages
Practical Indonesian Phrasebook by John Barker - 1996 - 70 pages
Prajña by Bstan-ʼdzin-rgyal-mtshan - 1961 - 321 pages
Prakāt Samnak Nāyok Ratthamontrī læ prakāt Rātchabandittayasathān rư̄ang kamnot chư̄ prathēt dindǣn khētkānpokkhrō̜ng læ mư̄anglūang by Thailand. Samnak Nāyok Ratthamontrī, Rātchabandittayasathān (Thailand) - 2002 - 84 pages
Pramanavartikakarika, commentary on the Pramanasamuchaya by Dharmakīrti, Dignāga - 1997 - 199 pages
Prasā Thai by Nikhom Khaolāt - 1996 - 248 pages
Prathīp Thai chut phāsā læ wannakhadī Thai by Sombat Čhampāngœ̄n - 1997 - 112 pages
Predicate and argument in Rengao grammar by Kenneth Gregerson - 1979 - 141 pages
Preface. Instructions. Key. Glossary. Index by John U. Wolff, Dédé Oetomo, Daniel Fietkiewicz - 1992 - 115 pages
Preposisi dan frase berpreposisi by S. Effendi, Buha Aritonang - 1993 - 72 pages
Primer of standard Tibetan by Edward Amundsen - 1903 - 182 pages
Primers to remember by ʻAnēk Nāwikkamūn - 2003 - 160 pages
Principles of Indonesian philology by Stuart O. Robson - 1988 - 54 pages
Programed learning in Vietnamese by Alfred I. Fiks, Đinh Văn Bân, United States. Dept. of the Army. Office, Chief of Research and Development - 1967 - 52 pages
Progressive Thai by Rungrat Luanwarawat - 2007 - 168 pages
Pronouns and pronominal morphology in Tibeto-Burman by James J. Bauman - 1975
Prosodic features of Bangkok Thai by Josephine Anne Gillette - 1955 - 44 pages
Proto Lolo-Burmese by Robbins Burling - 1967 - 101 pages
Proto-Loloish by David Bradley - 1979 - 452 pages
Proto-Loloish by David Bradley - 1979 - 452 pages
Pru's standard Thai-English dictionary by Plang Phloyphrom, Robert Dorne Golden - 1955 - 1774 pages
Psikolinguistik by Soenjono Dardjowidjojo - 2003 - 339 pages
Pāthakathā rư̄ang phāsāthin kap silāčhārưk by Prasœ̄t Na Nakhō̜n, Rātchabandittayasathān (Thailand), Rātchabandittayasathān (Thailand). Samnak Thammasāt læ Kānmư̄ang - 2001 - 33 pages
Pư̄m kātūn phisēt samlap Khēt Phathāo, Khwǣng Vīangchan by Laos. Kom Pasāsư̄ksā læ Bamlung Vatthanatham - 1993 - 57 pages
Questions de linguistique vietnamiènne by Phú Phong Nguyêñ, École française d'Extrême-Orient - 1995 - 286 pages
Quick & easy Thai speaking by Samnakphim Pramūansān - 1967 - 274 pages
Quốc văn trích diễm by Quảng Hàm Dương - 1925 - 273 pages
Rab gsal sgron me by ʼPhreṅ-po Gter-ston Śes-rab-ʼod-zer, Mi-pham-rgya-mtsho (ʼJam-mgon ʼJu) - 1961 - 21 pages
Rab ʼbyams gźuṅ brgya smra baʼi khyu mchog A-skoṅ Mkhan-chen Blo-bzaṅ-rdo-rje dpal bzaṅ poʼi gsuṅ legs bśad nor buʼi sprin phuṅ bźugs by Blo-bzaṅ-rdo-rje (A-skoṅ Mkhan-chen.), Mgo-log khul gnaʾ rtsom bya baʾi gźuṅ las khaṅ - 2004
Rab-ʾbyams Gźuṅ Brgya Smra-baʾi Khyu-mchog A-skoṅ Mkhan-chen Blo-bzaṅ-rdo-rje-dpal-bzaṅ-poʾi gsuṅ legs bśad Nor buʾi sprin phuṅ bźugs by Blo-bzaṅ-rdo-rje (A-skoṅ Mkhan-chen.), Mgo-log Khul Gnaʾ-rtsom Bya-baʾi Gźuṅ-las-khaṅ - 2004
Rab-ʾbyams Gźuṅ Brgya Smra-baʾi Khyu-mchog A-skoṅ Mkhan-chen Blo-bzaṅ-rdo-rje-dpal-bzaṅ-poʾi gsuṅ legs bśad Nor buʾi sprin phuṅ bźugs by Blo-bzaṅ-rdo-rje (A-skoṅ Mkhan-chen.), Mgo-log Khul Gnaʾ-rtsom Bya-baʾi Gźuṅ-las-khaṅ - 2004
Rab-ʾbyams Gźuṅ Brgya Smra-baʾi Khyu-mchog A-skoṅ Mkhan-chen Blo-bzaṅ-rdo-rje-dpal-bzaṅ-poʾi gsuṅ legs bśad Nor buʾi sprin phuṅ bźugs by Blo-bzaṅ-rdo-rje (A-skoṅ Mkhan-chen.), Mgo-log Khul Gnaʾ-rtsom Bya-baʾi Gźuṅ-las-khaṅ - 2004
Rab-ʾbyams Gźuṅ Brgya Smra-baʾi Khyu-mchog A-skoṅ Mkhan-chen Blo-bzaṅ-rdo-rje-dpal-bzaṅ-poʾi gsuṅ legs bśad Nor buʾi sprin phuṅ bźugs by Blo-bzaṅ-rdo-rje (A-skoṅ Mkhan-chen.), Mgo-log Khul Gnaʾ-rtsom Bya-baʾi Gźuṅ-las-khaṅ - 2004
Rab-ʾbyams Gźuṅ Brgya Smra-baʾi Khyu-mchog A-skoṅ Mkhan-chen Blo-bzaṅ-rdo-rje-dpal-bzaṅ-poʾi gsuṅ legs bśad Nor buʾi sprin phuṅ bźugs by Blo-bzaṅ-rdo-rje (A-skoṅ Mkhan-chen.), Mgo-log Khul Gnaʾ-rtsom Bya-baʾi Gźuṅ-las-khaṅ - 2004
Rabha by Umbavu V. Joseph - 2007 - 858 pages
Rabha by Umbavu Varghese Joseph - 2007 - 858 pages
Rabop sīang phāsā Thai by Kānčhanā Nāksakun - 1998 - 168 pages
Rabop sīang phāsā Thai by Kānčhanā Nāksakun - 1977 - 136 pages
Ragam bahasa susastra dalam bahasa Jawa by Maryono Dwiraharjo - 1989 - 100 pages
Ragam bahasa susastra dalam bahasa Jawa by Maryono Dwiraharjo - 1989 - 100 pages
Ragam dan dialek bahasa Melayu Bangka by Sofyan Silahidin, Yuslizal Saleh, Ahyar Burhan - 1991 - 68 pages
Ragam dan dialek bahasa Melayu Bangka by Sofyan Silahidin, Yuslizal Saleh, Ahyar Burhan - 1991 - 68 pages
Ragam dan dialek bahasa Ogan by Zaini Wahab, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1991 - 93 pages
Ramos by Teresita V. Ramos - 1971 - 330 pages
Ramos by Teresita V. Ramos - 1971 - 176 pages
Rdo-rje-rgyal-poʼi gsuṅ rtsom phyogs bsgrigs by Rdo-rje-rgyal-po - 1992 - 900 pages
Rdo-rje-rgyal-poʼi gsuṅ rtsom phyogs bsgrigs by Rdo-rje-rgyal-po - 1992 - 900 pages
Rdo-rje-rgyal-poʼi gsuṅ rtsom phyogs bsgrigs by Rdo-rje-rgyal-po - 1992 - 900 pages
Rdor gcod by Institute for Advanced Studies of World Religions - 1968 - 117 pages
Rdzoṅ-kha'i slob ston - 1977 - 102 pages
Read Vietnamese by Đình Hòa Nguỹ̂en - 1966 - 189 pages
Read Vietnamese by Đình Hoà Nguỹên - 1966 - 189 pages
Reading and writing Thai by Marie-Hélène Brown - 1988 - 124 pages
Reading and writing Thai by Marie-Hélène Brown - 1988 - 124 pages
Reading Thai by Preecha Juntanamalaga, Anthony Van Nostrand Diller - 1999 - 319 pages
Refleksi etimon proto Austronesia dalam bahasa Banjar by Djantera Kawi, Durdje Durasid, Rustam Effendi - 1993 - 112 pages
Rekonstruksi dan cabang-cabang bahasa Melayu induk by Mohd. Thani Ahmad, Zaini Mohamed Zain, Dewan Bahasa dan Pustaka - 1988 - 155 pages
Resolutions of Indonesian language congresses I-VI. by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1995 - 90 pages
Resources for South Asian language studies in the United States by University of Pennsylvania, William Norman Brown, United States. Office of Education - 1960 - 103 pages
Resources for South Asian language studies in the United States by University of Pennsylvania, United States. Office of Education - 1960 - 103 pages
Resources for South Asian language studies in the United States by University of Pennsylvania, United States. Office of Education - 1960 - 103 pages
Rgya yul du blaṅ dor luṅ bstan gnam yig phebs pa Bod skad du bsgyur ba - 1969 - 49 pages
Rgya-bzaʼ daṅ Bal-bzaʼi rnam thar mthoṅ don ldan bźugs so by Kun-bzaṅ-phrin-las - 2004 - 79 pages
Rgya-gar Hi-ma-cal Mṅaʼ-sde Dha-ram-sa-la Theg-chen-chos-gliṅ Gtsug-lag-khaṅ rten daṅ brten par bcas paʼi lo rgyus dkar chag dad gsum ʼdren paʼi śiṅ rta źes bya ba bźugs so by Bstan-ʼdzin-rgya-mtsho (Dalai Lama XIV) - 1970 - 16 pages
Rgyal ba Bskal-bzaṅ-rgya-mtshos mdzad paʼi Smyuṅ gnas smon lam bźugs so by Bskal-bzaṅ-rgya-mtsho (Dalai Lama VII), Blo-bzaṅ-chos-kyi-rgyal-mtshan (Panchen Lama I) - 1970 - 7 pages
Rgyal sras lag len rtsa ʾgrel by Thub-bstan-chos-kyi-grags-pa - 1992 - 207 pages
Rgyan ʾgrel spyi don rol mtsho by Se-ra Rje-btsun Chos-kyi-rgyal-mtshan - 1989 - 1298 pages
Rgyan ʾgrel spyi don rol mtsho by Se-ra Rje-btsun Chos-kyi-rgyal-mtshan - 1989 - 1298 pages
Rgyas paʼi bstan bcos tshad ma rnam ʼgrel by Dharmakīrti, Dignāga - 1997 - 199 pages
Rgyun gyi ñams len gyi kha ʼphoṅ ʼgyur sṅags phran tshegs bźugs so by Thaṅ-stoṅ-rgyal-po - 1972 - 18 pages
Rgyun spyod Bod rigs gtam dpe bsags mdzod by Bingchen Gao, Mtho skar 'od gsal, Rdo-rje-rgyal-po - 1992 - 649 pages
Rig rtsom skad chaʼi rigs daṅ rtsom ʼjug by Gzuṅs-ʼbum-thar - 2006 - 163 pages
Rin gter sman yig gces btus by Padma Sambhava - 1997 - 734 pages
Rin gter sman yig gces btus by Padma Sambhava - 1997 - 734 pages
Rje bla maʼi rnal ʼbyor byin rlabs bdud rtsiʼi sprin phuṅ bźugs by Gźan-phan-chos-kyi-snaṅ-ba (Gźan-dgaʼ) - 1971 - 8 pages
Rje btsun rdo rje rnal ʼbyor ma Na ro mkhaʼ spyod maʼi ʼdod don gsol ʼdebs byin rlabs ñer stsol by Ye-śes-blo-gros-bstan-pa (Gurudeva.) - 1969 - 8 pages
Rje Smon-lam-dpal-baʼi rnam ʼgrel mthaʼ dpyod chen mo by Smon-lam-dpal (Khri-chen VIII), Gaṅs-can skal bzaṅ dpe tshogs rtsom sgrig - 1999 - 799 pages
Rje-btsun Yid-bźin-ʼkhor-loʼi rgyun gyi rnal ʼbyor khyer bde ʼchi med grub pa źes bya ba bźugs so by Koṅ-sprul Blo-gros-mthaʼ-yas - 1972 - 17 pages
Rkyal baʼi ʼjig rten du ñul baʼi gtam rgyud by Rdo-rje-mkhar (Reb-goṅ.) - 1998 - 501 pages
Rluṅ ʾphrin gtoṅ deb śes bya kun khyab - 1985 - 63 pages
Rluṅ ʾphrin gtoṅ deb śes bya kun khyab - 1985 - 63 pages
Rnal-ʼbyor-gyi-dbaṅ-phyug-chen-po Rje-btsun Mi-la-ras-paʼi rnam mgur by Gtsaṅ-smyon He-ru-ka, Mi-la-ras-pa - 1991 - 890 pages
Rnam dag Bde chen źiṅ gi smon lam Rȧ-ga-a-syas mdzad bźugs sho by Karma-chags-med (Gnas-mdo), Mi-ʼgyur-rdo-rje (Sprul-sku) - 1972 - 49 pages
Rnam thar kun tu bzaṅ poʾi zlos gar by Padma-dkar-po (ʼBrug-chen IV) - 1968 - 12 pages
Rnam ʾgrel bsdus don Mi-pham źal luṅ by Bstan-ʼdzin-lhag-pa, ʼJigs-med-ʼgro-phan - 1999 - 314 pages
Ro dṅos grub can gyi sgruṅ mkhas pa daṅ skye bo rnams kyi rna baʼi bcud len phun tshogs bde [g]ter by Nāgārjuna (Siddha.) - 1976 - 93 pages
Robertson's Practical English-Thai Dictionary by Richard G. Robertson, Michael Golding, Benjawan Jai-Ua - 2004 - 160 pages
Robertson's Practical English-Thai dictionary - compiled by Richard G. Robertson by Richard G. Robertson - 1990 - 319 pages
Role structure in Javanese by Gloria R. Poedjosoedarmo - 1986 - 94 pages
Romanization guide for Thai script by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 1968 - 26 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13