BooksSitemapForeign Language StudySoutheast Asian Languages
Bod skad daṅ Legs-sbyar gyi tshig mdzod chen mo by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993
Bod skad daṅ Legs-sbyar gyi tshig mdzod chen mo by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993
Bod skad daṅ Legs-sbyar gyi tshig mdzod chen mo by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993
Bod skad daṅ Legs-sbyar gyi tshig mdzod chen mo by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993
Bod skad daṅ Legs-sbyar gyi tshig mdzod chen mo by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993
Bod skad daṅ Legs-sbyar gyi tshig mdzod chen mo by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993
Bod yig bskyar sbyoṅ naṅ don phyogs btus by Byaṅ-chub-chos-ʼphel - 1997 - 442 pages
Bod yig bskyar sbyoṅ naṅ don phyogs btus by Byaṅ-chub-chos-ʼphel - 1997 - 442 pages
Bod yig gi dus gsum rnam bźag - 1990 - 62 pages
Bod yig gi dus gsum rnam bźag - 1990 - 62 pages
Bod-ljoṅs mdzaʼ gźas - 2005 - 280 pages
Bokar language guide by A. Megu - 1990 - 144 pages
Bon gyi tha sñad rig gnas bstan bcos phyogs sgrig by Kun-bzaṅ-rgyal-mtshan - 1996 - 586 pages
Boro primer by Ashit Ranjan Chakraborty - 1987
Boro primer by Ashit Ranjan Chakraborty - 1981
Boro primer by Ashit Ranjan Chakraborty - 1981
Bot klō̜m dek Thai Mutsalim Phāk Tai by Manlikā Khanānurak, Sombūn Thanasuk - 1988 - 29 pages
Botphičhān wā dūai wannakam kānmư̄ang læ prawattisāt by Sombat Čhanthrawong - 1997 - 462 pages
Botrīan khīan klō̜n by Čhurairat Wanying - 2001 - 177 pages
Botsonthanā phāsā Thai-Wīatnām by Sōphanā Sīčhampā - 1988 - 240 pages
Brda dkrol gser gyi me loṅ by Ṅag-dbaṅ-tshul-khrims (Bstan-lha.) - 1997 - 1068 pages
Brda sprod Byā ka ra ṇaʼi ʼgrel pa kun snaṅ gsal baʼi sgron me by Rig-ʼdzin-kun-grol-grags-pa - 1998 - 202 pages
Brda sprod gsal byed ṅag sgron by Saṅs-rgyas (Dpaʼ-ris.) - 1998 - 311 pages
Brda sprod gsal byed ṅag sgron by Saṅs-rgyas (Dpaʼ-ris.) - 1998 - 311 pages
Brda sprod gsal byed ṅag sgron by Saṅs-rgyas (Dpaʼ-ris.) - 1998 - 311 pages
Brief grammatical notices of the Siamese language by John Taylor Jones - 1842 - 92 pages
Bsam-yas chos byuṅ gaṅs can rgyan gyi me tog by Thub-bstan-rgyal-mtshan (Bsam-yas-pa.) - 2008 - 439 pages
Bsaṅs chuṅ Yid bźin nor bu źes bya ba bźugs so by Rgod-kyi-ldem-ʼphru-can (Gter-ston), Padma Sambhava - 1970 - 10 pages
Bsdus grwaʼi don kun bsdus pa legs bśad mkhas paʼi dgaʼ ston bźugs so by ʼJam-dpal-ʼphrin-las-yon-tan-rgya-mtsho (Stod-mtshams Sprul-sku) - 1978 - 41 pages
Bsdus gsal sum cu pa by Rdo-rje-dṅos-grub (Byaṅ-ṅos-pa.), Bod Raṅ-skyoṅ Ljoṅs Slob-gźi Źib-bśer U-lhan - 2006 - 138 pages
Bsruṅ baʾi ʾkhor lo brgya rtsa brgyad pa - 1979 - 84 pages
Bstan bcos mṅon par rtogs paʼi rgyan gyi ʼgrel chuṅ don gsal baʼi mchan ʼgrel kun bzaṅ źiṅ gi ñi ma thar ʼdod mun sel źes bya ba bźugs so by Blo-gros-rgya-mtsho (Guṅ-thaṅ) - 2006
Bstan bcos tsin dha ma ṇi rin po che ʾbar baʾi phreṅ ba by Grags-pa-rin-chen, ʾBri-guṅ Chos-rje ʾJig-rten-mgon-po, ʼBri-guṅ Bkaʼ-brgyud Rdo-rje-dbyiṅs Gtsug-lag Slob-gñer-khaṅ - 1997 - 244 pages
Bstan rgyas smon lam rdo rjeʼi sgra dbyaṅs by Dkon-mchog-bstan-ʼdzin-ʼphrin-la-lhun-ʼgrub (ʼBri-guṅ Skyabs-mgon Che-tshaṅ VII.), ʼBri-guṅ Bkaʼ-brgyud Rdo-rje-dbyiṅs Gtsug-lag Slob-gñer-khaṅ - 1996 - 88 pages
Btsan gnon la rgol baʾi sñiṅ stobs by Blo-bzaṅ-bstan-ʼdzin, Blo-bzaṅ-bkra-śis, Gu-chu-sum Movement of Tibet (Dharmsāla, India) - 2003 - 101 pages
Btsan-pa-phul-byuṅ gi bden don ʾtshol baʾi mi tshe by Btsan-pa-phul-byuṅ, Blo-bzaṅ-bkra-śis, Gu-chu-sum Movement of Tibet (Dharmāsala, India) - 2002 - 205 pages
Budaya dan bahasa Melayu by Mohd. Taib Osman - 2004 - 193 pages
Buddhistische tempelanlagen in Siam: Tafelband by Karl Döhring - 1920
Buhay Ni Santa Margarita de Cortona by Cleto R. Ignacio - 2007 - 80 pages
Buku katan kamus Melayu by Mohd. Said bin Haji Sulaiman (Dato' Haji) - 1997 - 1014 pages
Bunga rampai bahasa, sastra, dan budaya by Achadiati Ikram - 1988 - 363 pages
Bunga rampai hasil penelitian bahasa dan sastra by Balai Penelitian Bahasa (Ujung Pandang, Indonesia) - 2001
Bunga rampai hasil penelitian bahasa dan sastra by David Gustaaf Manuputty, Balai Penelitian Bahasa (Ujung Pandang, Indonesia) - 2000
Burmese glossary by William Stewart Cornyn, John K. Musgrave - 1958 - 209 pages
Burmese language for foreigners by M. B. D. - 151 pages
Burmese phrasebook by David Bradley - 1988 - 125 pages
Burmese phrasebook by David Bradley - 1988 - 125 pages
Burmese Self-Taught by R. F. St. John - 1991 - 168 pages
Burmese-English dictionary by Adoniram Judson, Robert Charles Stevenson - 2004 - 1123 pages
Burmese/Myanmar Dictionary of Grammatical Forms by John Okell, Anna Joan Allott - 2001 - 312 pages
Bya tshig kun gsal me loṅ by Xueli Shi, Skal-bzaṅ-lha-mo, Saṅs-rgyas - 2002 - 514 pages
Byams pas luṅ bstan lugs kyi gnas brtan phyag mchod bźugs so by Institute for Advanced Studies of World Religions - 1969 - 8 pages
Byams-pa-ʾphrin-las kyi gsuṅ rtsom phyogs bsgrigs by Byams-pa-phrin-las - 1997 - 606 pages
Byaṅ chub lam sgron, sum cu pa daṅ ñi śu pa by Koṅ-sprul Blo-gros-mthaʼ-yas, Vasubandhu, Sthiramati - 1997 - 106 pages
Byaṅ chub sems dpaʼi rnal ʼbyor spyod pa bźi rgya paʼi rgya cher ʼgrel pa by Candrakīrti, Wā-ṇa Mtho-slob Bkaʼ-brgyud Ñam-skyoṅ Tshogs-pa - 1996 - 418 pages
Byaṅ chub sems dpaʼi spyod pa la ʼjug paʼi rtsa ba daṅ ʼgrel pa Legs par bśad paʼi rgya mtsho by Śāntideva, Rgyal-sras Thogs-med Bzaṅ-po-dpal - 1982 - 380 pages
Byaṅ chub sems dpaʾi spyod pa la ʾjug paʾi rnam bśad theg chen chos kyi rgya mtsho zab rgyas mthaʾ yas sñiṅ po źes bya ba bźugs so by Dpaʼ-bo Gtsug-lag-ʼphreṅ-ba, Dpaʾ-bo Gtsug-lag-ʾphreṅ-ba - 2003
Byaṅ chub sems paʾi spyod pa la ʾjug paʾi rnam bśad Rgyal sras ʾjug ṅogs źes bya ba bźugs so by Rgyal-tshab Dar-ma-rin-chen, Śāntideva, Wā-ṇa Mtho-slob Dge-ldan Spyi-las-khaṅ - 2003 - 523 pages
Byaṅ gter Phyi sgrub Thugs chen las byaṅ by Rg̣od-kyi-ldem-ʼphru-can (Gter-ston) - 1970 - 47 pages
Byaṅ gter sṅon ʼgro gzer lṅa bźugs so by Institute for Advanced Studies of World Religions - 1970 - 12 pages
Byaṅ ʼbroṅ gi rmig sgra by Yum-skyabs-rgyal (Sñan-bzaṅ) - 2004 - 487 pages
Bzaṅ spyod smon lam by Institute for Advanced Studies of World Religions - 1968 - 34 pages
Bālī Sansakrit nai phāsā Thai by Phat Phengphalā - 1992 - 311 pages
Bālī-Sansakrit by Prīchā Thichinaphong - 1987 - 212 pages
Bālī-sansakrit thī kīeokap phāsā Thai by Bunrūam Thipphāsī - 1978 - 361 pages
Bźo luṅ by Dpal-mo - 2005 - 307 pages
Bźo luṅ by Dpal-mo - 2005 - 307 pages
Bǣpfưk, ʻān, læ khīan rœ̄mton nangsư̄ Tai nai samnīang Thai klāng by Chāichư̄n Khamdǣngyō̜ttai, Witthayālai Khrư̄ Chīang Mai. Sūn Sinlapa Watthanatham Čhangwat Chīang Mai - 1992 - 92 pages
Bǣpfưkhat kān wikhro sīang nai phāsā by Jimmy G. Harris, Thīraphan Wongthai, Sathāban Sūn Phāsā ʻAngkrit - 1973 - 96 pages
Bǣphīan phāsā Lāo san pathomsưksā pī thī 1 by ʻŌ̜nkǣo Nūannavong, Laos. Kasūang Sưksā, Kilā, læ Thammakān - 1989 - 103 pages
Bǣprīan nangsư̄ phāsā bōrān by Thailand. Krom Sinlapākō̜n - 1982 - 170 pages
Bǣpsō̜n ʻān phāsā Thai chut Sudā kap Khāwī by ʻAphai Čhanthawimon, Thailand. Krasūang Sưksāthikān - 1965
Cahangahangang Buhay by Cleto R. Ignacio - 2007 - 92 pages
Cambodian Advanced Reader by Robert Headley, Rath Chim - 1998 - 309 pages
Cambodian Linguistics, Literature and History by Judith M. Jacob, David A. Smyth - 1993 - 318 pages
Cambodian System of Writing And Beginning Reader by Franklin E. Huffman - 1987 - 365 pages
Cambodian System of Writing and Beginning Reader with Drills and Glossary by Franklin E. Huffman - 1970 - 365 pages
Cambodian, basic course by Foreign Service Institute (U.S.), Richard B. Noss, Im Proum, Someth Suos - 1966
Cambodian, basic course by Foreign Service Institute (U.S.), Richard B. Noss, Im Proum, Someth Suos - 1966 - 449 pages
Cambodian, basic course by Foreign Service Institute (U.S.), Richard B. Noss, Im Proum, Someth Suos - 1966
Cambodian-English - English-Cambodian Standard Dictionary by Kem Sos, Madeline E. Ehram - 1990 - 355 pages
Cambodian-English dictionary by Robert Kirk Headley - 1977 - 1495 pages
Cambodian-English dictionary by Robert Kirk Headley - 1977 - 1495 pages
Cambodian-English dictionary by Robert Kirk Headley - 1977 - 1495 pages
Cambodian-English dictionary by Robert Kirk Headley - 1977 - 1495 pages
Candika, dewi penyebar maut by Djokolelono - 1988
Candika, dewi penyebar maut by Djokolelono - 1988
Candika, dewi penyebar maut by Djokolelono - 1988
Catalogue of Malay manuscripts and manuscripts relating to the Malay language in the Bodleian library by Bodleian Library, Richard Greentree, Edward Williams Byron Nicholson - 1910 - 2 pages
Catalogue of the collection of Tibetan manuscripts and xylographs "Chos grwa" (parts: Tshad ma, grub mthaʼ) of the Institute of Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies of Russian Academy of Sciences (Siberian Branch) by Institut mongolovedenii︠a︡, buddologii i tibetologii (Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk. Sibirskoe otdelenie), Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam - 2008 - 245 pages
Cebuano for beginners by María Victoria R. Bunye, Elsa Paula Yap - 1971 - 797 pages
Cebuano-Visayan dictionary by Elsa Paula Yap, Maria Victoria R. Bunye - 1971 - 508 pages
Cebuano-Visayan dictionary by Elsa Paula Yap, Maria Victoria R. Bunye - 1971 - 508 pages
Cebuano-Visayan dictionary by Elsa Paula Yap, Maria Victoria R. Bunye - 1971 - 508 pages
Celebration of the rite of the unity of the three jewels in Padmasambhava and Padmasambhava's birthday by Don-brgyud-ñi-ma (Khams-sprul VIII) - 1962 - 19 pages
Celebration of the rite of the unity of the three jewels in Padmasambhava and Padmasambhava's birthday by Don-brgyud-ñi-ma (Khams-sprul VIII) - 1962 - 19 pages
Central bontoc by Lawrence Andrew Reid - 1970 - 185 pages
Central Bontoc by Lawrence Andrew Reid - 1970 - 185 pages
Central bontoc by Lawrence Andrew Reid - 1970 - 185 pages
Central Tai dialects by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1995 - 970 pages
Central Tai dialects by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1995 - 970 pages
Chab-mdoʼi yig tshaṅ phyogs sgrig by Blo-bzaṅ-bstan-ʼdzin-chos-kyi-dbaṅ-phyug (Rgyar-sprul IX), ʼPhags-yul Chab-mdo lo-rgyus rtsom-sgrig-khaṅ
Chab-mdoʼi yig tshaṅ Rin chen spuṅs pa by Śes-rab (Chab-mdo.), ʼPhags-yul Chab-mdo Lo-rgyus Rtsom-sgrig-khaṅ - 2000
Chags med bde smon gyi ʼgrel ba by Bsod-nams-chos-ʼgrub, Go-che dgon rig gnas dpe tshogs brtsom sgrig khaṅ - 2004 - 351 pages
Chags-med ri chos by Karma-chags-med (Gnas-mdo), Rdor-rje (Mkhan-po.) - 2004 - 453 pages
Chanthasāt Thai by Phaithūn Phrommawičhit - 1998 - 344 pages
Chantyal dictionary and texts by Michael Noonan, Ram Prasad Bhulanja, Jag Man Chhantyal, William Pagliuca - 1999 - 615 pages
Checklist of Philippine Linguistics in the Newberry Library by Newberry Library - 1950 - 176 pages
Checklist of Philippine linguistics in the Newberry Library by Newberry Library - 1950 - 176 pages
Checklist of Philippine linguistics in the Newberry Library by Newberry Library - 1950 - 176 pages
Chepang phonemic summary by Ross C. Caughley - 1969 - 72 pages
Child language development in Singapore and Malaysia by Anna Kwan-Terry - 1991 - 296 pages
Child language development in Singapore and Malaysia by Anna Kwan-Terry - 1991 - 296 pages
Chos dbyiṅs nam kkhaʼi kloṅ mdzod las Bsam pa lhun ʼgrub cho ga by ʼJigs-bral-bde-chen-gliṅ-pa (Gter-ston.) - 1973 - 62 pages
Chos mṅon pa Kun las btus pa źes bya baʼi mchan ʼgrel by Gźan-phan-chos-kyi-snaṅ-ba (Gźan-dgaʼ), Asaṅga - 1976 - 200 pages
Chrau grammar by David D. Thomas - 1971 - 258 pages
Chrestomathie der modernen indonesischen Literatur by Rosemarie Bärwinkel - 1973 - 295 pages
Chumnum tamrā klō̜n by Prince Paramānuchitchinōrot (Supreme Patriarch) - 1976 - 284 pages
Chumnum tamrā klō̜n chabap Hō̜phrasamut Wachirayān by Prince Paramānuchit Chinōrot (son of Phutthayō̜tfā Čhulālōk, King of Siam, Supreme Patriarch), Hōrāthibō̜dī (Phra), Hō̜phrasamut Wachirayān - 1990 - 302 pages
Claro Que Si by Lucia Caycedo - 2000 - 445 pages
Classifying the Austroasiatic languages by Paul Sidwell - 2009 - 158 pages
Collection of papers on the relationship between the Zhuang and the Thai by Pranee Kullavanijaya, ʻAmarā Prasitratthasin, Suwannā Krīangkraiphet - 1996 - 130 pages
Colloquial Cambodian by David Smyth - 1995 - 241 pages
Colloquial Malay by Zaharah Othman - 2012 - 230 pages
Colloquial Malay by Zaharah Othman, Sutanto Atmosumarto - 1995 - 298 pages
Colloquial Malay by Zaharah Othman, Sutanto Atmosumarto - 1995 - 298 pages
Colloquial Malay by Richard Winstedt - 1938 - 138 pages
Colloquial Thai by John Moore, Saowalak Rodchue - 2005 - 394 pages
Commentaries on the Rtsa rgyud, Bśad rgyud, and Phyi ma rgyrud (three of the four medical tantras) by Dkon-mchog-bde-legs (Goṅ-sman.), Bkra-śis-dpal-ʼbyor-bzaṅ-po - 1977 - 271 pages
Compact Thai-English dictionary by Gordon H. Allison - 1972 - 264 pages
Complete Filipino (Tagalog) by Corazon Castle, Laurence McGonnell - 2012 - 384 pages
Complete Filipino (Tagalog): A Teach Yourself Guide by Corazon Castle, Laurence McGonnell - 2011 - 400 pages
Complete Indonesian (Bahasa Indonesia) by Christopher Byrnes, Eva Nyimas - 2012 - 320 pages
Complete Malay: A Teach Yourself Guide by Christopher Byrnes, Tam Lye Suan, Eva Nyimas - 2010 - 400 pages
Complete Tagalog by Living Language - 2007 - 272 pages
Complete Thai: A Teach Yourself Guide by David Smyth - 2011 - 384 pages
Complex syllable nuclei in Vietnamese by Mieko Shimizu Han - 1968 - 93 pages
Computer processing with Thai text by Ladda Yindeemak - 1988 - 502 pages
Con suối ở miền đông by Duyên Anh - 1969 - 237 pages
Concise English-Tagalog Dictionary by Jose Villa Panganiban - 1994 - 196 pages
Concise English-Tagalog Dictionary by Jose Villa Panganiban - 1994 - 196 pages
Concise English-Tagalog Dictionary by Jose Villa Panganiban - 1994 - 196 pages
Concise English-Tagalog dictionary by José Villa Panganiban - 1969 - 170 pages
Concise Indonesian dictionary by A. L. N. Kramer, Willie Koen, Katherine Davidsen - 2007 - 704 pages
Contemporary Indonesian-English Dictionary by Alan M. Stevens, A. Ed Schmidgall Tellings - 2004 - 1103 pages
Contemporary Indonesian-English dictionary by A. Ed Schmidgall Tellings, Alan M. Stevens - 1981 - 388 pages
Contes de Thaïlande by Maurice Coyaud - 1981 - 183 pages
Contes de Thaïlande by Maurice Coyaud - 1981 - 153 pages
Contracting Christianity - 1984 - 538 pages
Contributions to Sino-Tibetan Studies by John F. McCoy, Timothy Light - 1986 - 477 pages
Contributions to Sino-Tibetan studies by John McCoy, Timothy Light - 1986 - 477 pages
Conversational Tagalog by Teresita V. Ramos - 1985 - 341 pages
Converse in Malay by G. Soosai - 1988 - 391 pages
Conversing in Lao by John F. Hartmann, Northern Illinois University. Center for Southeast Asian Studies - 1980 - 53 pages
Cours de cambodgien by R. Meyer - 1912 - 92 pages
Cours de langue annamite by A. Chéon - 1904 - 659 pages
Coverbs and case in Vietnamese by Marybeth Clark - 1978 - 215 pages
Cucu Tuk Anjang by Jahara Alias, Jamilah Alias - 1995 - 66 pages
Cushing's Shan - English dictionary by Josiah Nelson Cushing - 2000 - 304 pages
Daftar contoh kesalahan ejaan baru by Wijaya Arif, You Moi Chang, Teck Onn Lew - 1984 - 114 pages
Daftar istilah komunikasi, asing-Indonesia, Indonesia-asing by Onong Uchjana Effendy - 1979 - 133 pages
Daftar istilah Mabbim, 1985-1992 by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1992 - 1069 pages
Daftar kata bahasa sukuan Sabah by Dewan Bahasa dan Pustaka - 2005 - 100 pages
Daftar kata-kata pinjaman umum dalam ejaan Rumi baru bahasa Malaysia by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1978 - 40 pages
Daftar kumulatif istilah by Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - 1994 - 861 pages
Daftar kumulatif istilah by Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - 1994 - 861 pages
Dag snaṅ ye śes drwa ba las Gnas lugs raṅ byuṅ gi rgyud rdo rjeʼi sñiṅ po bźugs so by Bdud-ʼjoms-gliṅ-pa (Gter-ston) - 2004 - 386 pages
Dag yig daṅ Sum Rtags deb chuṅ by Bdud-ʼjoms ʼJigs-bral-ye-śes-rdo-rje, Thon-mi Sambhoṭa - 1990 - 218 pages
Dag yig daṅ Sum Rtags deb chuṅ by Bdud-ʼjoms ʼJigs-bral-ye-śes-rdo-rje, Thon-mi Sambhoṭa - 1990 - 218 pages
Dag yig daṅ Sum Rtags deb chuṅ by Bdud-ʼjoms ʼJigs-bral-ye-śes-rdo-rje, Thon-mi Sambhoṭa - 1990 - 218 pages
Dag yig gsar bsgrigs by Bsam-gtan - 1994 - 893 pages
Dag yig kun btus kyi don mtshan mthoṅ ba kun śes blo gsal mgul rgyan źes bya ba bźugs so - 1974 - 327 pages
Dag yig rig paʾi gab pa mṅon phyuṅ by Saṅs-rgyas (Dpaʾ-ris.) - 1999 - 741 pages
Dag yig rig paʾi gab pa mṅon phyuṅ by Saṅs-rgyas (Dpaʾ-ris.) - 1999 - 741 pages
Dag yig skor gyi dpe rgyun dkon po ʼgaʼ phyogs gcig tu bsgrigs pa mu tig tshom bu by Mkhaʼ-ʼgro-tshe-riṅ - 1998 - 493 pages
Dag yig skor gyi dpe rgyun dkon po ʼgaʼ phyogs gcig tu bsgrigs pa mu tig tshom bu by Mkhaʼ-ʼgro-tshe-riṅ - 1998 - 493 pages
Dam chos dgoṅs gcig gi dgoṅs rgyan by Dkon-mchog-rgya-mtsho (Ra-se) - 2003 - 345 pages
Darulaman - 1979 - 195 pages
Das Leben des lamaistischen Heiligen Tsongkhapa Blo-Bzan-Grags-Pa (1357-1419), dargestelt und erläutert anhand seiner Vita: Quellort allen Glückes by Blo-bzaṅ-tshul-khrims (Cha-har Dge-bśes) - 1971
Dasar-dasar analisis wacana dalam ilmu bahasa by Praptomo Baryadi - 2002 - 112 pages
Dbal-śul Gser-rtaʼi lo rgyus daṅ ʼbrel baʼi gtam by Tshul-khrims (Gser-rta) - 2006 - 118 pages
Dbal-śul Gser-rtaʼi lo rgyus daṅ ʼbrel baʼi gtam by Tshul-khrims (Gser-rta) - 2006 - 118 pages
Dbaṅ-mdaʾi Gyaṅ-sprul-paʾi gsuṅ rtsom gces bsgrigs bźugs so by Don-grub-rdo-rje (Gyaṅ-sprul), Mgo-log Khul Mi-rigs Skad-yig Las-khuṅ - 2000 - 463 pages
Dbu ma bźi brgya paʼi rnam bśad klu dbaṅ dgoṅs rgyan bźugs so by Mdo-sṅags Bstan-paʼi-ñi-ma (Bod-pa Sprul-sku), Āryadeva, Wā-ṇa Rñiṅ-maʼi-bde-don Lhan-khaṅ - 2005 - 206 pages
Dbu ma la ʼjug paʼi mthaʼ dpyod luṅ rigs gter mdzod zab don kun gsal skal bzaṅ ʼjug ṅogs źes bya ba bźugs so by ʼJam-dbyaṅs-bźad-pa Ṅag-dbaṅ-brtson-ʼgrus - 2004 - 456 pages
Dbu ma rgyan daṅ deʼi zin bris brjed byaṅ bcas by Śāntarakṣita, Tsoṅ-ka-pa Blo-bzaṅ-grags-pa - 1996 - 185 pages
Dbu ma yaṅ dag par brjod pa daṅ Dbu maʾi gźuṅ gsum gsal byed by Mi-la-ras-pa, Padma-dkar-po (ʼBrug-chen IV) - 2000 - 346 pages
Dbu maʾi spyi don daṅ Mthaʾ dpyod bźugs so by Bsod-nams-grags-pa (Paṇ-chen), Dgaʼ-ldan Śar-rtse Thos-bsam-nor-gliṅ Grwa-tshaṅ. Dgaʼ-śar Dpe-mdzod-khaṅ - 2000 - 375 pages
Dbyin Bod śan sbyar gyi tshig mdzod snaṅ ba gsar pa by T. G. Dhongthog, Dge-ʼdun-chos-ʼphel (A-mdo) - 1973 - 523 pages
De bahasa Indonesia, de wereld en Nederland by A. Teeuw - 1955 - 23 pages
De bahasa Indonesia, de wereld en Nederland by A. Teeuw - 1955 - 23 pages
De Indonesische aanvulling van het Maleise woordenboek by D. W. N. de Boer - 1949 - 68 pages
De structuur van het Javaanse morpheem by E. M. Uhlenbeck, Universitas Indonesia. Instituut voor Taal- en Cultuuronderzoek - 1949 - 240 pages
Der roman einer tibetischen königin - 1911 - 264 pages
Descriptive grammar of Byansi, a Bhotiya language by Govind Mohan Trivedi, Anthropological Survey of India - 1991 - 233 pages
Descriptive grammar of Byansi, a Bhotiya language by Govind Mohan Trivedi, Anthropological Survey of India - 1991 - 233 pages
Descriptive grammar of Byansi, a Bhotiya language by Govind Mohan Trivedi, Anthropological Survey of India - 1991 - 233 pages
Descriptive Grammar of Kinnauri by Devi D. Sharma - 1988 - 203 pages
Deutsch-Thai by Georg Gensbichler
Development of Thai scripts and orthography by ʻIngʻō̜n Suphanwanit - 1984 - 787 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13