BooksSitemapForeign Language StudySoutheast Asian Languages
Thúy kié̂u giao chỉ - 1982 - 192 pages
Thō̜ thak ʻaksarā by Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Phāsā Thai - 1998 - 272 pages
Tibetan by Philip Denwood - 1999 - 372 pages
Tibetan by Philip Denwood - 1999 - 372 pages
Tibetan Grammar by Heinrich August Jäschke - 1989 - 85 pages
Tibetan grammar by Heinrich August Jäschke - 1989 - 85 pages
Tibetan grammar by Heinrich August Jäschke - 1989 - 85 pages
Tibetan grammar by Heinrich August Jäschke - 1954 - 126 pages
Tibetan grammar by Heinrich August Jäschke - 1954 - 126 pages
Tibetan language by Ngawangthondup Narkyid - 1975 - 327 pages
Tibetan language by Ngawangthondup Narkyid - 1974 - 340 pages
Tibetan language introductory text book by Ngawng Chodak, Karmā Monalama (Acharya.), Central Tibetan Administration-in-Exile (India). Dept. of Education - 1995 - 77 pages
Tibetan language introductory text book by Ngawng Chodak, Karmā Monalama (Acharya.), Central Tibetan Administration-in-Exile (India). Dept. of Education - 1995 - 77 pages
Tibetan reader: Gźi rim ʼdzin grwa bdun paʼi slob deb Rig paʼi ñin byed, Reader 7 - 1962
Tibetan reader: Gźi rim ʾdzin grwa brgyad paʾi slob deb Rig paʾi ñin byed, Reader 8 - 1962
Tibetan word book by Sir Basil John Gould, Hugh Richardson - 1943 - 447 pages
Tibetan word book by Sir Basil John Gould, Hugh Richardson - 1943 - 447 pages
Tibetan-English dictionary - 1999 - 667 pages
Tibetan-English dictionary by Stuart H. Buck - 1969 - 833 pages
Tibetan-English dictionary - 1969 - 833 pages
Tibetan-English dictionary - 1969 - 833 pages
Tibetan-English dictionary by Stuart H. Buck - 1969 - 833 pages
Tibetan-English dictionary of new words by Paul G. Hackett - 2001 - 268 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 2004 - 7 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 2004 - 447 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 2003 - 8 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 2003 - 8 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1995 - 4 pages
Tibetan-Sanskrit Dictionary by Lokesh Chandra - 1993 - 300 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993 - 3 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1993 - 287 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by J. S. Negi, Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam. Kośa Anubhāga - 1993 - 8 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1993 - 311 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1993 - 300 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1992 - 328 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1992 - 328 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1976 - 18 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1961
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1960
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1960
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1960
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1960
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1960
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1960
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Chandra - 1959
Tibetan-Sanskrit dictionary - 1959 - 2578 pages
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra - 1959
Tibetan-Sanskrit dictionary by Lokesh Candra
Tibetisches Erzählgut aus Brag-g ̣yab by Peter Schwieger - 1989 - 175 pages
Tibetisches Erzählgut aus Brag-g.yab by Peter Schwieger - 1989 - 175 pages
Tibetisches Erzählgut aus Brag-g.yab by Peter Schwieger - 1989 - 175 pages
Tibeto-Burman tonology by Alfons Weidert - 1987 - 512 pages
Tibeto-Burman Tonology by Alfons Weidert - 1987 - 512 pages
Tibeto-Sanskrit lexicographical materials by Źwa-lu Lo-tsā-ba Chos-skyoṅ-bzaṅ-po, Skyogs-ston Lo-tsā-ba - 1973 - 429 pages
Tibetsko-russko-angliĭskiĭ slovarʹ s sanskritskimi paralleli͡a͡mi by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1984
Tibetsko-russko-angliĭskiĭ slovarʹ s sanskritskimi paralleli︠a︡mi by Георге Роерых, Юрий Михайлович Парфионович, В. Диликова - 1983
Tiga karya penyalin Betawi Muhammad Bakir by Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta (Indonesia) - 2000 - 164 pages
Tipe kalimat bahasa Jawa by Syamsul Arifin - 1987 - 179 pages
Tipe-tipe klausa bahasa Jawa by Syamsul Arifin - 1990 - 99 pages
Tiếng chuông gọi người tình trở về by Thị Hoàng Nguy ̃ên - 1970 - 226 pages
Tiếng việt thực dụng by Văn Giưỡng Phan - 1992 - 76 pages
Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam by Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ. Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ học - 2005 - 305 pages
Tomas Pinpin and "Librong pagaaralan nang manga Tagalog nang uicang Castila" by Damon Lawrence Woods - 1995 - 251 pages
Tonation by David Bradley - 1982 - 159 pages
Topic in Malay by Lubna Alsagoff, Stanford University. Dept. of Linguistics - 1992 - 544 pages
Towards a description of contemporary Indonesian by Bambang Kaswanti Purwo - 1988
Towards a description of contemporary Indonesian by Bambang Kaswanti Purwo - 1984
Towards a description of contemporary Indonesian by Bambang Kaswanti Purwo - 1984
Translation of war time expressions in Burmese by United States. General Staff. Military Intelligence Division - 1943 - 74 pages
Tre-hor skyor-dpon Rin-po-cheʼi rnam thar Ṅo mtshar rin chen do śal by Ser Smad Ri-ʼbur Sprul-sku, Tshe-dbaṅ-nor-bu (Tre-hor Skyor-dpon.) - 1988 - 152 pages
Tribal Languages of Himachal Pradesh by D. D. Sharma - 1994 - 299 pages
Tribal languages of Himachal Pradesh by Devīdatta Śarmā - 1992 - 404 pages
Tribal languages of Himachal Pradesh by Devi D. Sharma - 1992 - 404 pages
Tribal languages of Himachal Pradesh by Devi D. Sharma - 1992 - 404 pages
Tribal languages of Himachal Pradesh by Devīdatta Śarmā - 1989 - 414 pages
Tribal Languages of Ladakh - 2003 - 192 pages
Trilingual illustrated dictionary by Thi Ha (U.), Thida Moe Daw - 2004 - 335 pages
Triśaraṇasaptati by Candrakīrti - 1986 - 89 pages
Trésors du raisonnement by Kun-dga'-rgyal-mtshan (Sa-skya Paṇḍita), Pascal Hugon - 2008 - 360 pages
Trésors du raisonnement by Pascale Hugon, Sa-skya Paṇḍi-ta Kun-dgaʼ-rgyal-mtshan - 2008 - 854 pages
Tró̂ng mái - 1969 - 239 pages
Tsang yü chʻeng yü tzʻu tien by Saṅs-rgyas (Dpaʼ-ris.) - 1999 - 498 pages
Tsang yü chʻeng yü tzʻu tien by Saṅs-rgyas (Dpaʼ-ris.) - 1999 - 498 pages
Tsang yü chʻeng yü tzʻu tien by Saṅs-rgyas (Dpaʼ-ris.) - 1999 - 498 pages
Tshad ma rig paʾi gźuṅ lugs kyi ʾbyuṅ khuṅs daṅ deʾi gźuṅ don bcas gsal bar bśad pa rig paʾi rgya mtsho by ʼJigs-med-bsam-grub - 1996 - 458 pages
Tshad ma rigs par ʼjug paʼi sgo źes bya ba Slob dpon Phyogs glaṅ gis mdzad pa daṅ, Gtan tshigs kyi de kho na ñid bstan pa Dzi ta ris mdzad pa bcas le tshan gñis bźugs so by Śaṅkarasvāmin, Dignāga, Jitāri - 1967 - 55 pages
Tshad ma rnam hgrel leui danpo dan dehi hgrel pa by Dharmakīrti, Śākyamati - 1970
Tshad ma rnam hgrel leui danpo dan dehi hgrel pa by Dharmakīrti, Śākyamati - 1970
Tshad ma rnam hgrel leui danpo dan dehi hgrel pa by Dharmakīrti, Śākyamati - 1970
Tshad ma rnam ʼgrel ṭik chen rig paʼi rgya mtsho by Mkhas-grub Dge-legs-dpal-bzaṅ-po, Rdo-rje-rgyal-po - 2004 - 1129 pages
Tshad ma rnam ʾgrel gyi bsdus don gser śiṅ chun po daṅ by Blo-bzaṅ-brtson-ʼgrus (Mdzod-tshaṅ) - 2001 - 247 pages
Tshad maʼi dgoṅs don bde blag tu rtogs paʼi lde mig by Skal-bzaṅ-thogs-med (Cha-ris.) - 1997 - 184 pages
Tshad maʼi dgoṅs don legs par bśad pa rigs lam blo gsal ʼjug bdeʼi lam bu by Dge-ʼdun-bsam-gtan (Chu-skyes.) - 1996 - 294 pages
Tshaṅs thig by Dge-ʼdun-bsam-gtan - 2004 - 272 pages
Tshes bcuʼi phan yon dgos ʼdod kun ʼbyuṅ bźugs so by Ye-śes-mtsho-rgyal, Dpal-gyi-ye-śes (Mtshur.) - 1976
Tshig mdzod brda dag kun gsal me loṅ by Bsod-nams-rgyal-mtshan - 1990 - 835 pages
Tsoṅ chuʼi ʼgram gyi sñan ṅag by Klu-byams-rgyal (Sgaṅ-skyes) - 2007 - 197 pages
Tulisan Jawi by Lembaga Muzium Negeri Pahang - 2005 - 109 pages
Tumbuhnja bahasa Indonesia dan soal-soalnja by Sutan Takdir Alisjahbana - 1938 - 16 pages
Tuttle English-Vietnamese dictionary by Đình Hoà Nguyẽ̂n, Nguyen Dinh Hoa, Văn Giưởng Phan - 2006 - 367 pages
Tuttle Practical Cambodian Dictionary by David Smyth, Kiên Trần, Tran Kien - 1995 - 211 pages
Tuttle Vietnamese-English Dictionary by Nguyen Dinh Hoa, Phan Van Giuong - 2007 - 320 pages
Tuttle's Concise Indonesian Dictionary by A. L. N. Kramer, Willie Koen - 1993 - 519 pages
Tuttle's Concise Indonesian Dictionary by A. L. N. Kramer, Willie Koen - 1993 - 519 pages
Tuʾ vi annam-pha lang sa by J. M. J. - 1877 - 916 pages
Two histories of the Bkaʼ-gdams-pa tradition from the library of Burmiok Athing by Bsod-nams-grags-pa (Paṇ-chen), Bsod-nams-lhaʼi-dbaṅ-po - 1977 - 205 pages
Ty Indonesian by J B Kwee - 1980
Tù diên Viêt Hán by Cheng He - 1960 - 1378 pages
Tāntrikābhidhānakośa by Hélène Brunner-Lachaux, Gerhard Oberhammer, André Padoux - 2000 - 260 pages
Tục ngữ phong dao by Văn Ngọc Nguyẽ̂n - 2003
Từ điẻ̂n từ mới tié̂ng Việ̣t by Bích Thu Chu, Viện ngôn ngữ học (Vietnam) - 2002 - 282 pages
Từ điển thuật ngữ văn học by Bá Hán Lê, Đình Su Trâǹ, Khăć Phi Nguyêñ - 1992 - 304 pages
Từ điển Thái Lan-Việt by Chí Thông Nguyễn - 2001 - 1349 pages
Từ điển truyện Kiều by Duy Anh Đào, Du Nguyẽ̂n - 1993 - 563 pages
Từ điển từ láy tiếng Việt by Văn Hành Hoàng, Viện ngôn ngữ học (Vietnam) - 1998 - 430 pages
Từ-điển Xơ-đăng-Anh-Việt-Pháp by Kenneth D. Smith, Mahāwitthayālai Mahidon na Sālā Yā - 2000 - 567 pages
Tự vị Annam-Pha lang sa by J. M. J. - 1877 - 916 pages
Tự-điẻ̂n Việt-Nam - 1971 - 956 pages
U rgyan Padmaʼi rnam thar Bkaʼ thaṅ bsdus pa by O-rgyan-gliṅ-pa (Gter-ston), Padma Sambhava - 1968 - 53 pages
U rgyan Padmaʼi rnam thar Bkaʼ thaṅ bsdus pa by O-rgyan-gliṅ-pa (Gter-ston), Padma Sambhava - 1968 - 53 pages
Ulamzhlalt anagaakh ukhaany ȯvchniĭ angilal zu̇ĭ by D. Nat͡sagdorzh, G. Odont͡sėt͡sėg, "Otoch Manramba" Dėėd Surguulʹ - 2001 - 156 pages
Uraian kalimat dan kata-kata untuk S.M.P. by M. Amando, Takdir Alisjahbana - 1952 - 59 pages
Uyên buồn by Nguyên Vũ - 1969 - 256 pages
Van Goor's kamus Inggeris ketjil by A. L. N. Kramer - 1966 - 359 pages
Van Goor's kamus Inggeris ketjil by A. L. N. Kramer - 1952 - 359 pages
Van Goor's kamus Inggeris ketjil by A. L. N. Kramer - 1952 - 359 pages
Van Maleis naar basa Indonesia by Gerardus Willebrordus Joannes Drewes - 1948 - 39 pages
Verb constructions in Vietnamese by William Whitney Gage, H. Merrill Jackson - 1953 - 28 pages
Verb constructions in Vietnamese by William W. Gage, H. Merrill Jackson - 1953 - 28 pages
Verb constructions in Vietnamese by William W. Gage, H. Merrill Jackson - 1953 - 28 pages
Verba dan komplementasinya by Dendy Sugono, Titik Indiyastini - 1994 - 49 pages
Verba transitif dialek Osing by Dendy Sugono - 1985 - 81 pages
Vest Pocket Vietnamese by Cortina - 1993 - 191 pages
Vietnamese and teaching in Vietnamese in D.R.V.N. universities by Foreign Languages Publishing House (Hanoi) - 1968 - 130 pages
Vietnamese and teaching in Vietnamese in D.R.V.N. universities by Foreign Languages Publishing House (Hanoi) - 1968 - 130 pages
Vietnamese phrase book by V. A. Berlitz - 1968 - 191 pages
Vietnamese phrase book by Đình Hòa Nguyễn - 1961 - 109 pages
Vietnamese pronunciation by Đăng Liêm Nguỹên - 1992 - 269 pages
Vietnamese pronunciation by Đăng Liêm Nguyêñ - 1970 - 269 pages
Vietnamese pronunciation by Đăng Liêm Nguyêñ - 1970 - 269 pages
Vietnamese pronunciation by Đăng Liêm Nguyêñ - 1970 - 269 pages
Vietnamese reading selections by Army Language School (U.S.) - 1956
Vietnamese tones by Mieko Shimizu Han - 1969 - 152 pages
Vietnamese vowels by Mieko Shimizu Han - 1966 - 398 pages
Vietnamese Word Book by Nguyễn-Phan Kim-Anh, Kim Anh Nguyẽ̂n-Phan, Ha My Ly - 2004 - 144 pages
Vietnamese-English dictionary - 1966 - 1476 pages
Vietnamese-English dictionary by United States. Joint Publications Research Service - 1966 - 1476 pages
Vietnamese-English dictionary by Đình Hòa Nguyẽ̂n - 1966 - 568 pages
Vietnamese-English dictionary by Đình Hòa Nguyễn - 1959 - 568 pages
Vietnamese-English student dictionary by Đình Hoà Nguyêñ - 1971 - 675 pages
View from my window by Dbyaṅs-can-sgrol-dkar (Tsha-roṅ.), Tashi Tsering Josayma, A-myes-rma-chen Bod-kyi-rig-gźuṅ Źib-ʼjug-khaṅ (Dharmsāla, India), Amnye Machen Institute (Dharmsāla, India) - 2006 - 441 pages
Việt ngữ: Lớp Ba by Nhóm Lửa Việt - 1987
Việt Ṅam vǎn-phạm by Trọng Kim Trâǹ, Kỷ Bùi, Duy Khiêm Phạm - 1952 - 211 pages
Việt-Nam có bản ngữ by Katsu Muramatsu - 1958 - 217 pages
Việt-ngữ tinh-nghĩa từ-điẻ̂n by Văn Minh Nguyẽ̂n - 1972
Vocabulary and phrase book in English and Burmese by Cephas Bennett - 1886 - 155 pages
Vocabulary of the English and Malay languages by Sir Frank Athelstane Swettenham - 1922 - 414 pages
Voprosy fonologii drevnebirmanskogo i︠a︡zyka by Rudolʹf Alekseevich I︠A︡nson - 1990 - 176 pages
Vá̂n đè̂ cá̂u tạo từ của tié̂ng Việt hiện đại by Lê Hò̂, Viện ngôn ngữ học (Vietnam) - 1976 - 390 pages
Wannalalit by Chonladā Rư̄angraklikhit - 2003 - 229 pages
Wannaphinit by Yurachat Bunsanit - 1995 - 151 pages
Warembori by Mark Donohue - 1999 - 64 pages
Warga basa (sinonim). by Dirdjosiswojo - 1958 - 79 pages
Warkah melayu lama by Ab. Razak Ab. Karim - 2006 - 136 pages
Watthanatham thāng phāsā by Praphāsī Sīhaʻamphai - 1991 - 377 pages
Webster's Batak - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 24 pages
Webster's Bisayan - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 627 pages
Webster's Cebuano - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 700 pages
Webster's Hiligaynon - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 730 pages
Webster's Hmong-English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 216 pages
Webster's Ilocano - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 33 pages
Webster's Ilongot - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 466 pages
Webster's Itbayaten - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 234 pages
Webster's Ivatan - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 232 pages
Webster's Javanese - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 34 pages
Webster's Kimochi Unn - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 76 pages
Webster's Palauan - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 25 pages
Webster's Pampangan - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 350 pages
Webster's Tagalog - English Thesaurus Dictionary by Icon Group International, Inc. Staff - 2008 - 735 pages
Welcome to Indonesian by Stuart Robson, Stuart O. Robson - 2004 - 128 pages
Welcome to Indonesian by Stuart Robson, Stuart O. Robson - 2004 - 128 pages
Western Tibet by Henry Ramsay - 1890 - 190 pages
What should be the national language of the Filipinos by Eulogio Balan Rodriguez - 1926 - 36 pages
What to say in Bahasa Indonesia by Anwar Karim - 1976 - 39 pages
White Tai phonology by Jean Donaldson - 1963 - 100 pages
Why did God make animals? by Khoi Bui - 1988 - 22 pages
Widya wicara Jawi by Asia Padmopuspito - 1995 - 27 pages
Wikhro̜ kānchai kham læ kānprǣ khō̜ng phāsā khō̜ng khon sām radap ʻāyu nai chumchon phāsā Lāo Lumnam Thā Čhï̄n by Suwatthanā Līamprawat, Kanthimā Watthanaprasœ̄t, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Sathāban Wičhai læ Phatthanā - 1996 - 254 pages
William J. Gedney&s The Tai dialect of Lungming by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 1189 pages
William J. Gedney&s The Tai dialect of Lungming by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 1189 pages
William J. Gedney&s The Tai dialect of Lungming by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1991 - 1189 pages
William J. Gedney's central Tai dialects by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1995 - 970 pages
William J. Gedney's Comparative Tai Source Book by Thomas John Hudak, William J. Gedney - 2008 - 219 pages
William J. Gedney's comparative Tai source book by Thomas J. Hudak, William J. Gedney - 2008 - 219 pages
William J. Gedney's Southwestern Tai dialects by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1994 - 1118 pages
William J. Gedney's Southwestern Tai dialects by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1994 - 1118 pages
William J. Gedney's Southwestern Tai dialects by William J. Gedney, Thomas J. Hudak - 1994 - 1118 pages
William J. Gedney's Tai dialect studies by William J. Gedney, Thomas J. Hudak, University of Michigan. Center for South and Southeast Asian Studies - 1997 - 1336 pages
William J. Gedney's Tai dialect studies by William J. Gedney, Thomas J. Hudak, University of Michigan. Center for South and Southeast Asian Studies - 1997 - 1336 pages
William J. Gedney's The Lue language by Thomas J. Hudak, William J. Gedney - 1996 - 1360 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13